facebook
Zaloguj się Rejestracja

Regulamin i Polityka Prywatności


Regulamin serwisu internetowego
www.wspolnaenergia.pl

Postanowienia ogólne
§ 1

 

 1. Regulamin określa zasady działania serwisu www.wspolnaenergia.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień zaakceptowanego przez nich Regulaminu.


Definicje
§ 2

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Usług drogą elektroniczną;
 2. Serwis – serwis www.wspolnaenergia.pl dostępny pod adresem www.wspolnaenergia.pl prowadzony przez „Energomix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339431, NIP: 522-293-25-63, REGON: 142056915, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług wskazanych w Regulaminie;
 3. Organizator – spółka pod firmą „Energomix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kleszczowa 8/16, 02-485 Warszawa, adres email: biuro@energomix.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339431, NIP: 522-293-25-63, REGON: 142056915, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł. Adres korespondencyjny: Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 lok. 117, 02-456 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: biuro@energomix.com, numer telefonu: 223797873;
 4. Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Serwis jest przeznaczony dla odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego wysokometanowego posiadających bezpośrednią umowę zakupu lub dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego wysokometanowego (nie są refakturowani). Organizator nie ma obowiązku zapewnienia oferty dla każdego Użytkownika.
 5. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego;
 6. Umowa Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego – umowa zawierana przez Użytkownika z dostawcą energii elektrycznej bądź gazu ziemnego poza Serwisem.
 7. Umowa Pośrednictwa – umowa zawierana przez Organizatora z Użytkownikiem w sposób opisany w § 3 Regulaminu, w wykonaniu której Organizator będzie świadczył usługę pośrednictwa w zawieraniu umowy przez Użytkownika z odpowiednim sprzedawcą / dostawcą energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
 8. Usługi – usługi świadczone przez Organizatora, o których mowa w § 3 Regulaminu;
 9. Treść – wszelkie informacje umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami niechronionymi prawem autorskim;
 10. Wynagrodzenie – wynagrodzenie za wykonanie usługi pośrednictwa określone w § 3 Regulaminu;
 11. Moderatorzy – Organizator oraz osoby upoważnione przez Organizatora do przeprowadzania moderacji Treści oraz zachowań Użytkowników w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
 12. Konto – indywidualne, elektroniczne konto Użytkownika w Serwisie, aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z usług Serwisu.
 13. Wniosek – składany elektronicznie przez Użytkownika na indywidualnym Koncie formularz, zawierający propozycję cenową energii elektrycznej bądź gazu ziemnego. Wysłanie i zatwierdzenie wniosku skutkuje zawarciem Umowy Pośrednictwa.

 

Rodzaje i zakres Usług oraz warunki ich świadczenia
§ 3

 

 1. Organizator świadczy w ramach Serwisu Usługi, na które składają się usługi informacyjne oraz usługi komunikacyjne, ponadto w ramach Usług, Użytkownikom udostępniany jest system informatyczny w celu umieszczania przez Użytkowników Treści i ich przechowywania w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie. Do świadczenia Usług ma zastosowanie także Polityka prywatności zawarta w odrębnym dokumencie.
 2. Usługi informacyjne polegają na udzieleniu informacji co do oferty cenowej energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Użytkownika kontaktu z odpowiednim działem lub przedstawicielami Organizatora.
 4. Korzystanie z niektórych usług Serwisu wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści. Rejestracji wymaga usługa złożenia elektronicznego Wniosku.
 5. W ramach Usług Organizator świadczy także usługę pośrednictwa w zawieraniu Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego zawieranej przez Użytkownika z odpowiednim sprzedawcą / dostawcą energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Usługa pośrednictwa polega na przeprowadzeniu negocjacji cenowych ze sprzedawcą / dostawcą energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz po wynegocjowaniu warunków na przygotowaniu projektu Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego oraz wszelkich innych dokumentów potrzebnych do zawarcia Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego oraz na pośredniczeniu między Użytkownikiem a odpowiednim sprzedawcą/dostawcą w celu ułatwienia i usprawnienia procesu zawierania takiej umowy. Umowa Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail po zawarciu Umowy Pośrednictwa oraz zakończeniu negocjacji i spełnieniu warunków sprzedaży/dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego oferowanych Użytkownikowi.
 6. Składanie Wniosków przez Użytkownika odbywa się w systemie kwartalnym. Składając Wniosek Użytkownik otrzymuje informacje, dotyczące cen za energię elektryczną i/lub gaz ziemny, którą Organizator zobowiązuje się negocjować ze sprzedawcą energii/gazu ziemnego (wstępna niewiążąca propozycja sprzedaży/dostawy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego). Po złożeniu Wniosku użytkownik przyporządkowywany jest do grupy zakupowej, dla której Organizator kwartalnie będzie negocjował ceny sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego. Oferta wstępna ważna jest do końca trwania kwartału, w którym został złożony Wniosek. Organizator ma prawo do skrócenia okresu ważności Wniosku, o czym poinformuje Użytkownika odpowiednim statusem. Użytkownik a prawo do ponownego złożenia Wniosku po utracie ważności pierwszego Wniosku (nadanie statusu Wniosek archiwalny).
 7. Usługa pośrednictwa zostanie wykonana na podstawie Umowy Pośrednictwa zawieranej poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie. Do zawarcia Umowy Pośrednictwa dochodzi w następujący sposób:
  1. Użytkownik loguje się do Serwisu poprzez podanie następujących danych: Imię i nazwisko, Nazwa firmy (dotyczy Użytkownika nie będącego Konsumentem), NIP firmy (dotyczy Użytkownika nie będącego Konsumentem), adres email, nr telefonu, a następnie Użytkownik otrzymuje na podany adres email unikalne hasło do weryfikacji i zalogowania do Konta;
  2. Po zalogowaniu Użytkownik zyskuje możliwość złożenia Wniosku (wyboru czy Wniosek dotyczyć będzie gazu ziemnego czy energii elektrycznej) oraz zatwierdzić złożenie wniosku poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję”, co stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy Pośrednictwa;
  3. Następnie Organizator weryfikuje ofertę Użytkownika i przesyła mu niezwłocznie na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu oferty dochodzi do zawarcia Umowy Pośrednictwa;
  4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, Organizator przed rozpoczęciem świadczenia usługi pośrednictwa przekaże mu potwierdzenie zawarcia Umowy Pośrednictwa oraz niniejszy Regulamin na trwałym nośniku poprzez wiadomość e-mail.
 8. Jeśli Użytkownik nie będący Konsumentem złoży Wniosek, (podaje wysokość proponowanej ceny za energię elektryczną lub gaz ziemny, opłaty handlowej lub abonamentowej) i Organizator przeprowadzi negocjacje skutkujące uzyskaniem od sprzedawcy/dostawcy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego zadeklarowanych przez Użytkownika warunków – Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę Pośrednictwa, która wynosi 1 000 zł brutto (dalej: „Wynagrodzenie”). Użytkownik nie będzie jednak zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Organizatora jeżeli w ciągu 14 dni od poinformowania go o końcu negocjacji i przekazania mu projektu Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego podpisze i prześle na adres Organizatora Umowę Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego (w 2 egzemplarzach) z nowym sprzedawcą/dostawcą. Użytkownik otrzyma projekt Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego na podany adres e-mail i zostanie poinformowany o tym także na indywidualnym Koncie odpowiednim statusem.
 9. Jeśli Konsument złoży Wniosek, w którym przyjmuje wstępną niewiążącą propozycję warunków sprzedaży/dostawy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego Organizatora (każdorazowo dopisywaną do Wniosku) i Organizator przeprowadzi negocjacje skutkujące uzyskaniem od sprzedawcy/dostawcy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego przyjętych przez Użytkownika warunków – Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę Pośrednictwa, która wynosi 100 zł brutto (dalej: „Wynagrodzenie”). Użytkownik nie będzie jednak zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Organizatora jeżeli w ciągu 14 dni od poinformowania go o końcu negocjacji i przekazania mu projektu Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego podpisze i prześle na adres Organizatora Umowę Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego (w 2 egzemplarzach) z nowym sprzedawcą/dostawcą. Użytkownik otrzyma projekt Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego na podany adres e-mail i zostanie poinformowany o tym także na indywidualnym Koncie odpowiednim statusem.
 10. Wstępna niewiążąca propozycja warunków sprzedaży/dostawy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego Organizatora dla Konsumenta w obszarze energii elektrycznej (dla odbiorcy końcowego) zawiera następujące kluczowe warunki Umowy Dostawy Energii Elektrycznej:
  1. Okres trwania Umowy Dostawy Energii Elektrycznej (zazwyczaj wynosi 36 miesięcy – umowa na czas określony),
  2. Umowa Dostawy Energii Elektrycznej powinna wejść w życie nie później niż 6 miesięcy od daty wypełnienia Wniosku,
  3. Użytkownik zawiera kompleksową Umowę Dostawy Energii Elektrycznej (faktura zawiera koszty dystrybucyjne nie wyższe niż stosowane przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz cenę energii czynnej elektrycznej i opłatę handlową),
  4. Termin płatności faktury od dostawcy energii elektrycznej nie będzie krótszy niż 14 dni,
  5. Okres rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  6. Faktury są wystawiane na podstawie danych pomiarowych podawanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub na podstawie danych prognozowanych, które finalnie są korygowane do poziomu poboru rzeczywistego podanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  7. Podane ceny energii czynnej elektrycznej dla odbiorcy końcowego zawierają koszty bilansowania, podatek akcyzowy oraz koszty obowiązków wynikających z umorzenia praw majątkowych wymaganych przepisami na dzień zawarcia Umowy Dostawy Energii Elektrycznej.
 11. Wstępna niewiążąca propozycja warunków sprzedaży/dostawy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego Organizatora dla Konsumenta w obszarze gazu ziemnego wysokometanowego (dla odbiorcy końcowego) zawiera następujące kluczowe warunki Umowy Dostawy Gazu Ziemnego Wysokometanowego:
  1. Okres trwania Umowy Dostawy Gazu Ziemnego (zazwyczaj wynosi 24 miesiące – umowa na czas określony),
  2. Umowa Dostawy Gazu Ziemnego powinna wejść w życie nie później niż 6 miesięcy od daty wypełnienia Wniosku, 
  3. Użytkownik zawiera kompleksową Umowę Dostawy Gazu Ziemnego (faktura zawiera koszty dystrybucyjne nie wyższe niż stosowane przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz cenę paliwa gazowego i opłatę abonamentową negocjowaną przez Organizatora),
  4. Termin płatności faktury od dostawcy gazu ziemnego nie będzie krótszy niż 14 dni,
  5. Okres rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  6. Faktury są wystawiane na podstawie danych pomiarowych podawanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub na podstawie danych prognozowanych, które finalnie są korygowane do poziomu poboru rzeczywistego podanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  7. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego (paliwa gazowego) dla odbiorcy końcowego zawierają koszty bilansowania oraz koszty obowiązków wynikających z umorzenia praw majątkowych wymaganych przepisami na dzień zawarcia Umowy Dostawy Gazu Ziemnego, ale nie zawierają podatku akcyzowego, który zostanie doliczony w wysokości ustalonej przepisami według kwalifikacji Użytkownika.
 12. Propozycja warunków sprzedaży/dostawy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego przekazana przez Użytkownika nie będącemu Konsumentem Organizatorowi w obszarze energii elektrycznej (dla odbiorcy końcowego) zawiera następujące kluczowe warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej:
  1. Okres trwania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej (umowa na czas określony),
  2. Użytkownik zawiera rozdzieloną Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej (faktura zawiera koszty energii czynnej i opłaty handlowej, a kosztami dystrybucyjnymi Użytkownik jest obciążany przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego),
  3. Termin płatności faktury od sprzedawcy energii elektrycznej nie będzie krótszy niż 14 dni,
  4. Okres rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  5. Faktury są wystawiane na podstawie danych pomiarowych podawanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub na podstawie danych prognozowanych, które finalnie są korygowane do poziomu poboru rzeczywistego podanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  6. Podane ceny energii czynnej elektrycznej dla odbiorcy końcowego zawierają koszty bilansowania, podatek akcyzowy oraz koszty obowiązków wynikających z umorzenia praw majątkowych wymaganych przepisami na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
 13. Propozycja warunków sprzedaży/dostawy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego przekazana przez Użytkownika nie będącemu Konsumentem Organizatorowi w obszarze gazu ziemnego wysokometanowego (dla odbiorcy końcowego) zawiera następujące kluczowe warunki Umowy Dostawy Gazu Ziemnego Wysokometanowego:
  1. Okres trwania Umowy Dostawy Gazu Ziemnego (umowa na czas określony – nie krótszy niż 12 miesięcy),
  2. Użytkownik zawiera kompleksową Umowę Dostawy Gazu Ziemnego (faktura zawiera koszty dystrybucyjne nie wyższe niż stosowane przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz cenę paliwa gazowego i opłatę abonamentową negocjowaną przez Organizatora),
  3. Termin płatności faktury od dostawcy gazu ziemnego nie będzie krótszy niż 14 dni,
  4. Okres rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  5. Faktury są wystawiane na podstawie danych pomiarowych podawanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub na podstawie danych prognozowanych, które finalnie są korygowane do poziomu poboru rzeczywistego podanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  6. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego (paliwa gazowego) dla odbiorcy końcowego zawierają koszty bilansowania oraz koszty obowiązków wynikających z umorzenia praw majątkowych wymaganych przepisami na dzień zawarcia Umowy Dostawy Gazu Ziemnego, ale nie zawierają podatku akcyzowego, który zostanie doliczony w wysokości ustalonej przepisami według kwalifikacji Użytkownika.
 14. Wynagrodzenie będzie płatne (o ile nie znajdą zastosowania przesłanki wyłączające obowiązek zapłaty Wynagrodzenia opisane w ust. 8 lub 9 powyżej) w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika faktury wystawionej przez Organizatora, przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na fakturze.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i terminowość procesu zmiany sprzedawcy / dostawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego, gdyż jedynie pośredniczy między Użytkownikiem a spółką obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym (nowym sprzedawcą / dostawcą), który w imieniu Użytkownika dokonuje wdrożenia Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego. Wszelkie pytania, wątpliwości, reklamacje związane z realizacją Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego zawartej ze sprzedawcą / dostawcą należy kierować bezpośrednio do wybranego sprzedawcy / dostawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzenie obecnej Umowy Sprzedaży/Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego Użytkownika, ani termin i skuteczność wdrożenia nowej Umowy Użytkownika.
 17. Organizator nie bierze udziału i nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia z tytułu Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego zawartej przez Użytkownika i sprzedawcę / dostawcę, a w szczególności Organizator nie pobiera w imieniu sprzedawcy / dostawcy opłat za energię elektryczną lub gaz ziemny.
 18. Przedstawione w Serwisie dane mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego. Sprzedawca / dostawca mają prawo odmowy zawarcia z Użytkownikiem Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego bez podania przyczyny. Dostarczenie Umowy przez Użytkownika do Organizatora nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego. Do zawarcia Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego dochodzi w momencie jej zaakceptowania i podpisania przez odpowiedniego sprzedawcę / dostawcę energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych wpisanych do Serwisu przez Użytkownika oraz konsekwencji wynikających z realizacji Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego w oparciu o te dane – w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych dotyczących aktualnego sprzedawcy / dostawcy, warunków obowiązywania i wypowiedzenia aktualnej umowy zakupu lub dostawy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego. Użytkownik oświadcza, że urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe pozwalają na zmianę sprzedawcy / dostawcy (są dostosowane do zasady TPA).
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynegocjowanie określonej ceny energii elektrycznej/gazu ziemnego, jeśli Użytkownik poda we wniosku inny wolumen oraz profil zużycia niż faktycznie zużywa.
 21. Umowa Pośrednictwa jest zawierana na czas nieoznaczony. Może ona być ona wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie i wysłane na adres korespondencyjny Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres: bok@wspolnaenergia.pl. W przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje Organizator, wypowiedzenie to zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji w Serwisie.

 

Warunki korzystania z Serwisu
§ 4

 

 1. Warunki użytkowania Serwisu są zawarte w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności, które Użytkownik akceptuje przy rejestracji Konta.
 2. Adres korespondencyjny do wysyłania dokumentów: Energomix Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 98 lok. 117, 02-456 Warszawa.
 3. Użytkownik upoważnia Organizatora do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Użytkownika oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności Serwisu.
 4. Pomimo dołożenia starań w celu weryfikowania danych podmiotów gospodarczych wprowadzanych do serwisu przez Użytkowników, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub fałszywie wprowadzone i prezentowane dane jak również dane nieaktualne.
 5. Organizator oświadcza, że wszelkie dane podmiotów gospodarczych (poza danymi przeznaczonymi do publikacji) wprowadzane przez Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego funkcjonowania Serwisu i realizacji Umowy Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży / Dostawy Energii Elektrycznej lub Gazu Ziemnego oraz nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sprzedawcy / dostawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 6. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i edycji swoich danych. Edycji danych można dokonać również poprzez wysłanie odpowiedniej prośby na adres bok@wspolnaenergia.pl.
 7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych.
 8. Serwis gromadzi dane osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Serwis gromadzi wyłącznie dane wymagane do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy / dostawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów pochodnych.
 9. Organizator ma prawo wezwania Użytkownika do uzupełnienia brakujących danych lub udzielenia dodatkowych informacji.
 10. Organizator zwolniony jest od odpowiedzialności za ujawnienie hasła Użytkownika niepowołanej osobie, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora lub za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie (utrata dochodów lub zysków) wynikające z przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wywołanej koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora o ile nastąpiło to bez winy Organizatora.
 11. Przedstawione w Serwisie nazwy, logotypy i znaki towarowe sprzedawców i dostawców energii nie są własnością Organizatora i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, w szczególności w celu informacyjnym, a ich użycie nie oznacza istnienia jakichkolwiek powiązań pomiędzy tymi podmiotami a Organizatorem.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, ani mechanizm działania Serwisu.
 13. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami albo naruszający uzasadnione interesy lub prawa Organizatora lub osób trzecich. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.
 14. Z wyjątkiem usługi pośrednictwa, za którą pobierane jest Wynagrodzenie, Serwis świadczy Usługi bezpłatne, korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkownika a zmiana sprzedawcy / dostawcy energii i gazu ziemnego jest bezpłatna dla Użytkownika.


Wymagania techniczne
§ 5

 

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego posługiwanie się zasobami Internetu;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie konta pocztowego e-mail oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox);
 2. Serwis jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej, jako zasób systemu informatycznego. Organizator nie dostarcza Treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki mające na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności takie jak programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z Serwisu.


Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 6

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Organizatora z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (z wyjątkiem Umowy Pośrednictwa, której sposób rozwiązania został opisany w § 3 ust. 20 oraz w § 9 Regulaminu) rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania przez Organizatora lub Użytkownika dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

 

Integracja Systemów
§ 7

 

 1. Poprzez integrację systemów rozumie się skonfigurowanie usługi na platformie www.wspolnaenergia.pl, oraz systemu Użytkownika, która w automatyczny sposób komunikować się będzie z platformą systemowo-sprzętową Użytkownika (np. poprzez wysyłanie czy odbieranie plików, przesyłanie wiadomości e-mail, import danych itp).
 2. Użytkownik korzystający z integracji udziela zezwolenia na prezentacje na stronach www danych importowanych w procesach integracji.
 3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie komunikatów, wiadomości e-mail oraz plików realizujących procesy biznesowe związane z integracją (raporty, zamówienia, dokumenty księgowe).
 4. Przygotowanie systemu Użytkownika, jego utrzymanie i konserwacja leży po stronie Użytkownika.


Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 8

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Usług, będą realizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres bok@wspolnaenergia.pl lub pisemnie na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Jeżeli podane w reklamacji informacje nie pozwalają na jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.


Odstąpienie od Umowy Pośrednictwa
§ 9

 

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od zawartej na odległość Umowy Pośrednictwa zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Organizator przyjął jego ofertę, oferta Konsumenta przestaje wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Pośrednictwa rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pośrednictwa. Oświadczenie to można złożyć m.in. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie to można złożyć e-mailem na adres organizatora: bok@wspolnaenergia.pl lub pocztą na adres: Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 lok. 117, 02-456 Warszawa. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Organizator niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności.
 8. Jeżeli jednak Konsument wykona prawo odstąpienia po złożeniu przez Konsumenta wyraźnego żądania wykonania usługi pośrednictwa przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Pośrednictwa, to Konsument będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Pośrednictwa. Kwota zapłaty zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy Pośrednictwa nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Konsumenta poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Organizatora, Konsument utraci prawo do odstąpienia od Umowy Pośrednictwa.


Uwagi Końcowe
§ 10

 

 1. Organizator może zmienić Regulamin jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się zmiany w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności przez Organizatora, a także wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności Serwisu, a także uruchomienie nowej wersji Serwisu. Organizator zawiadomi Użytkownika o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dokonanych zmian Regulaminu w terminie 21 dni od daty otrzymania wyżej wskazanego zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres bok@wspolnaenergia.pl. Brak sprzeciwu w powyższym terminie jest uznawany za akceptację zmienionego Regulaminu. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.
 2. Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
 3. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres bok@wspolnaenergia.pl, lub pisemnie na adres Organizatora.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem, świadczeniem Usług lub korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń (np. mediacji lub sądu polubownego). Niezależnie od powyższego Konsument może się zwrócić o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 5. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 roku.

Załączniki:

  1. Polityka prywatności
  2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  3. Regulamin serwisu internetowego